Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies είναι η ενημέρωση των χρηστών (εφεξής καλούμενοι επίσης ως: άτομο ή εσείς) του ιστότοπου www.kiddo-world.si ("ιστοσελίδα") σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία ALMA TRADE DOO Brodišče 9, 1236 Trzin, email: info@kiddo-world.com (εφεξής: ALMA TRADE, εταιρεία, εμείς ή υπεύθυνος επεξεργασίας).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής: GDPR) και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 163/22, στο εξής: ZVOP-2). Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και Cookies και ότι γνωρίζετε τις μεθόδους επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με τις μεθόδους επεξεργασίας, μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω είναι οι βασικοί όροι που περιγράφονται που συναντάτε όταν διαβάζετε την Πολιτική Απορρήτου και Cookies:

Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα άτομο ως συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ένα άτομο είναι αναγνωρίσιμο όταν μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ειδικά από ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτισμική του ατόμου , ή κοινωνική ταυτότητα.

Υποκείμενο δεδομένων: Ένα συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : Επεξεργασία σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως συλλογή, απόκτηση, εισαγωγή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση, ευθυγράμμιση, ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη.

Περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Προφίλ: Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα άτομο, ιδιαίτερα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων : Η λήψη αποφάσεων βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα για ένα άτομο ή επηρεάζει παρόμοια σημαντικά ένα άτομο.

Ανωνυμοποίηση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο άτομο χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων ή, όπου ορίζει ο νόμος, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, καθορίζοντας επίσης τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας .

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Χρήστης προσωπικών δεδομένων: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο μέρος είτε όχι. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες· η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τρίτο μέρος: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Συναίνεση του ατόμου: Η συναίνεση του ατόμου με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε ελεύθερα δοθείσα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του ατόμου με την οποία αυτό ή αυτή, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ALMA TRADE doo, Brodišče 9, 1236 Trzin Σλοβενία, ΕΕ, Αριθμός μητρώου: 8102279000, ΑΦΜ: SI 20992882.

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην εταιρεία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι: dpo@kiddo-world.com .

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α.) Επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση τη σαφή και ξεκάθαρη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων ατόμων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας,
 • συμμετοχή σε προωθητικές προσφορές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο,
 • συγκατάθεση για τη χρήση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων email για την αποστολή πληροφοριών και προσφορών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες,
 • αποστολή ενημερωτικών δελτίων,
 • προστατεύοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

β.) Επεξεργασία βάσει σύμβασης

Η επεξεργασία βάσει σύμβασης περιλαμβάνει την ακόλουθη επεξεργασία:

 • την τοποθέτηση παραγγελιών για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας,
 • σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης,
 • ενημέρωση των πελατών για επιτυχημένες παραγγελίες,
 • παροχή υπηρεσιών,
 • χειρισμός παραπόνων.

γ.) Επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος:

Εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • απαντώντας στα ερωτήματά σας σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες,
 • μέτρηση της ικανοποίησης από αγορές μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας,
 • επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αγοράς,
 • εάν έχετε προσθέσει επιλεγμένα προϊόντα στο καλάθι αγορών σας αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, στέλνουμε περιστασιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την ημιτελή αγορά σας, με σκοπό να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την αγορά ή να παρέχουμε βοήθεια και πληροφορίες σχετικά,
 • ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (άμεσο μάρκετινγκ), με βάση το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 GDPR ή το άρθρο 226 του νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ZEKom-2),
 • βελτιστοποίηση ιστότοπου,
 • τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής,
 • πρόληψη της κατάχρησης και/ή της απάτης.

δ.) Επεξεργασία βάσει νόμου

Βάσει του νόμου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για νομικούς σκοπούς (π.χ. φορολογική νομοθεσία) που σχετίζονται με την παραγγελία σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: Εθελοντικά παρεχόμενα δεδομένα

Για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απάντησης σε ερωτήματα, της συμμετοχής σε προωθητικές προσφορές και της επεξεργασίας της παραγγελίας σας για προϊόντα/υπηρεσίες, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποκτήθηκαν μόνο εάν τα παρέχετε ρητά:

 • όνομα και επίθετο,
 • διεύθυνση παράδοσης,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • άλλα δεδομένα που παρέχετε.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών μας ή την παραγγελία προϊόντων, καθώς δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε παραγγελίες χωρίς τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένα που δημιουργούνται αυτόματα

Λαμβάνουμε αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή ή άλλα δεδομένα καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Από κάθε επισκέπτη, συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα για παρακολούθηση της κυκλοφορίας και διόρθωση σφαλμάτων. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιος χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας, κάτι που χρησιμεύει για τη βελτίωση και την εμπορία του ιστοτόπου μας, ειδικά τα ηλεκτρονικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε δεδομένα όπως διεύθυνση IP, αιτήματα ιστού, δεδομένα που αποστέλλονται ως απάντηση σε τέτοια αιτήματα, τύπος προγράμματος περιήγησης, γλώσσα προγράμματος περιήγησης, χρονική σήμανση αιτήματος και άλλα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας. Αυτές οι πληροφορίες από μόνες τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ή την επικοινωνία μαζί σας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτόματα προσωπικά δεδομένα με συλλεγόμενα και άλλα μη προσωπικά δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χειριστούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς μάρκετινγκ.

Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγετε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Δεν εμπλακούμε στην πώληση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη:

 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα τρίτα μέρη για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 • Με τους παρόχους υπηρεσιών, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους εργολάβους μας που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή τους οποίους χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη των λειτουργιών μας, όπως:

  • Πλατφόρμα επεξεργασίας πληρωμών μέσω παρόχου Mollie,
  • Η λογιστική μας υπηρεσία,
  • Πάροχοι για τη διαχείριση και τη δημιουργία τιμολογίων ή προσφορών,
  • Παρόχους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.
 • Ενδέχεται να αναφέρουμε στις αρχές επιβολής του νόμου τυχόν δραστηριότητες που εύλογα πιστεύουμε ότι είναι παράνομες ή μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση και τη δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αποφασίσουμε ότι είτε παραβιάζετε τους κανόνες της Πολιτικής Απορρήτου και των Cookies μας, είτε ότι με την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα , περιουσία ή ασφάλεια του εαυτού μας ή άλλου ατόμου. Θα αποκαλύψουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που οι αρχές επιβολής του νόμου που αποκτήθηκαν νόμιμα ή νόμιμα απαιτούν για κάθε συγκεκριμένη, συγκεκριμένη περίπτωση.

 • Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν απαιτείται από νόμους, κανονισμούς ή επίσημες εντολές, για να προστατεύσουμε την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου από θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, να αποτρέψουμε την απάτη ή κακή χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή χρηστών ή για την προστασία της περιουσίας μας δικαιώματα. Θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ή τρίτα μέρη με βάση δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις διοικητικών αρχών ή άλλες δεσμευτικές πράξεις. Θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που απαιτούν οι προαναφερθείσες αρχές νομίμως ή νόμιμα για κάθε συγκεκριμένη, συγκεκριμένη περίπτωση.

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί ​​σας και μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Δεν μεταφέρουμε συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, θα ενημερωθείτε σχετικά.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεν προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε παιδιά, ούτε συλλέγουμε εν γνώσει μας ή απαιτούμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οποιεσδήποτε επικοινωνίες που εύλογα και εύλογα πιστεύουμε ότι προέρχονται από παιδί κάτω των 15 ετών δεν θα διατηρηθούν. Ενθαρρύνουμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες παιδιών κάτω των 15 ετών να ελέγχουν και να παρακολουθούν τακτικά εάν τα παιδιά χρησιμοποιούν email και άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία και προσπαθούμε να επαληθεύσουμε εάν ο κάτοχος της γονικής μέριμνας για το παιδί έχει δώσει ή εγκρίνει τη συγκατάθεσή του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για αυτές.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ

Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στην κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μαζί μας. Δεσμευόμαστε να τα προστατεύουμε, επομένως λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων (μερικά από τα μέτρα που εφαρμόζουμε περιλαμβάνουν: χρήση τείχους προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων, έλεγχος φυσικής πρόσβασης – ασφάλεια χώρων και εξοπλισμού πληροφορικής και έλεγχος εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης με σύστημα κωδικού πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας και αναγνώριση χρήστη). Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στους υπαλλήλους, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εκπροσώπους μας που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας. Κατανοήστε ότι ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους των οποίων οι ιδιοκτήτες ή/και οι χειριστές δεν είμαστε εμείς. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων από εσάς είναι εντελώς προαιρετική. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή/και τις πρακτικές τρίτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Μπορείτε να ενημερώσετε, να αφαιρέσετε ή να εξαιρεθείτε από τα προσωπικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

 • Ενημερώσεις: Εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και πρέπει να αλλάξετε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.), ενημερώστε μας στο info@kiddo-world.com .
 • Διαγραφή προσωπικών δεδομένων: Εάν θέλετε να αφαιρέσετε πλήρως τα δεδομένα σας από τις βάσεις δεδομένων μας, στείλτε μας ένα αίτημα διαγραφής στο info@kiddo-world.com .
 • Εξαίρεση: Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο υλικό μάρκετινγκ, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο "κατάργηση εγγραφής" σε οποιοδήποτε email μάρκετινγκ που λαμβάνετε από εμάς. Θα λυπηθούμε αν καταργήσετε την εγγραφή σας, αλλά σεβόμαστε το απόρρητό σας. Επεξεργασία των αιτημάτων που αποστέλλονται σε info@kiddo-world.com μπορεί να χρειαστούν έως και 10 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, το αίτημα θα διεκπεραιωθεί και, εάν πληροί τις προϋποθέσεις, θα είναι έγκυρο. Μόλις λάβουμε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θα τα διαγράψουμε. Θα σας ενημερώσουμε ότι η απόσυρσή σας έχει σημειωθεί.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, ένα άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα αντίρρησης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Για να ασκήσετε δικαιώματα ή να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση email: dpo@kiddo-world.com . Θα δοθεί απάντηση στο αίτημά σας εντός 10 ημερών και σύμφωνα με τον GDPR. Εάν υπάρχει εύλογη αμφιβολία για την ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει αίτημα σχετικά με οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του ατόμου με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Εάν τα αιτήματα του ατόμου με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ειδικά εάν είναι επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος παροχής των πληροφοριών ή επικοινωνίας ή τη λήψη των απαιτούμενων ενεργειών, ή αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από εμάς για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία και, όπου συμβαίνει αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου:

 • σκοπούς επεξεργασίας·
 • είδη προσωπικών δεδομένων·
 • αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
 • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου·
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα αντίρρησης σε τέτοια επεξεργασία·
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή·
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το άτομο, οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία ως προς την πηγή τους·
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το άτομο. Κατόπιν αιτήματος, παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στο άτομο. Για πρόσθετα αντίγραφα δεδομένων που ζητούνται από το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το άτομο στο οποίο τα προσωπικά δεδομένα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν, τα οποία κατέχουμε, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από εμάς, όπου:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση ή σε σύμβαση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, η οποία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου ή για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το άτομο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Όταν το άμεσο μάρκετινγκ βασίζεται στη συγκατάθεση, το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί με ανάκληση της δεδομένης προσωπικής συγκατάθεσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει παρόμοια σημαντικά, εάν η απόφαση δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσείς και εμείς, ή δεν είναι εξουσιοδοτημένο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκεινται και το οποίο επίσης θεσπίζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το άτομο μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας email: dpo@kiddo-world.com ή ταχυδρομικώς στην ALMA TRADE DOO, BRODIŠČE 9, 1236, TRZIN, SLOVENIA. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θα ενημερώσουμε την αρμόδια εποπτική αρχή, εκτός εάν είναι απίθανο η παραβίαση να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι η παραβίαση προήλθε από ποινικό αδίκημα, θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία ή/και την αρμόδια εισαγγελία. Εάν το άτομο έχει ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, μετά την απόφαση, πιστεύει ότι τα προσωπικά δεδομένα που έλαβε δεν είναι τα προσωπικά δεδομένα που ζητήθηκαν ή ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη καταγγελία στον ελεγκτή (ALMA TRADE) εντός 15 ημερών. Θα αποφασίσουμε για την καταγγελία ως νέο αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Εάν το άτομο πιστεύει ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του ή οι κανονισμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια κρατική αρχή: Επίτροπος πληροφοριών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, τηλέφωνο: 01 230 97 30, φαξ : 01 230 97 78, email: gp.ip@ip-rs.si ).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. Ορισμένα δεδομένα λαμβάνονται μέσω της χρήσης cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας και τις απαντήσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τρίτα μέρη των οποίων τα cookies φορτώνονται στη συσκευή σας με τη συγκατάθεσή σας (πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) . Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος ή με σκοπό τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης θα διατηρηθούν για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία που εκπληρώνεται ο σκοπός της επικοινωνίας μας ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίες παραγραφής για τυχόν αξιώσεις. Σε περίπτωση που η ισχύουσα τομεακή νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) θεσπίσει υποχρεωτικές προθεσμίες για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων, θα διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν οι ιστότοποι στις συσκευές των ατόμων όταν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η αποθήκευσή τους είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ατόμου, καθώς μπορούν να περιορίσουν ή να απενεργοποιήσουν την αποθήκευση cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες – επιτρέπουν την παρακολούθηση των επισκέψεων στον ιστότοπο, διευκολύνουν διάφορες καμπάνιες και εκπτώσεις και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το εάν ένα άτομο δικαιούται ορισμένες εκπτώσεις ή προνόμια, για παράδειγμα. Τα cookies παρέχουν έναν βολικό τρόπο διατήρησης φρέσκου και σχετικού περιεχομένου που ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των επισκεπτών του ιστότοπου. Με βάση στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις ιστοτόπων, τα οποία επιτρέπουν και τα cookies, μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των ιστοσελίδων μας, καθώς και την καταλληλότητα του τύπου και του αριθμού των διαφημίσεων που προσφέρουμε στον ιστότοπο. Δεν απαιτείται συναίνεση για την εγκατάσταση cookies για βασικά cookies. Αυτά επιτρέπουν την κανονική λειτουργία του ιστότοπου. Η βασική χρήση του ιστότοπου είναι ενεργοποιημένη μέσω αυτών των cookies. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά ή μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου, επομένως εγκαθίστανται επίσης όταν ένα άτομο απορρίπτει την εγκατάσταση cookie.

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ COOKIE ΜΟΥ;

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "________". Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τα διαθέσιμα ρυθμιστικά σε "Ενεργό" ή "Απενεργοποιημένο" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση και κλείσιμο".

ΤΙ Cookies ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Διάρκεια cookie Σκοπός keep_alive 30 λεπτά Other safe_customer_sig 1 έτος Βασική τοπική προσαρμογή 1 έτος Λειτουργικότητα _cmp_a 1 ημέρα Άλλο _tracking_consent 1 έτος Άλλο _shopify_y 1 έτος Analytics _shopify_s 1 ώρα Analytics _orig_referrer 14 ημέρες 1 ώρα Analytics X-AB 1 ημέρα Λειτουργικότητα _ga 1 έτος 1 μήνας 4 ημέρες Analytics _gat 1 λεπτό Απόδοση _ttp 1 έτος 24 ημέρες Διαφήμιση _scid 1 έτος 1 μήνας Λειτουργικότητα _scid_r 1 έτος 1 μήνας Άλλο _tt_enable_cookie 1 έτος 24 ημέρες Διαφήμιση _ttp 1 έτος 24 ημέρες Analytics _ttp 1 έτος 24 ημέρες διάρκεια συνεδρίας Βασικό κλειδί διάρκεια συνεδρίας Άλλο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ COOKIES

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο χρήσης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ή της διαγραφής τους, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε όλα τα cookies, να αποδέχεστε μόνο ορισμένους τύπους cookies ή να σας προειδοποιούν όταν ένας ιστότοπος θέλει να αποθηκεύσει ένα cookie. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν αλλάξετε ή διαγράψετε το αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης, αλλάξετε ή αναβαθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookie. Η διαδικασία διαχείρισης και διαγραφής cookies διαφέρει από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ COOKIE

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies δημοσιεύοντας μια ενημέρωση ή αλλαγή στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από την ημερομηνία δημόσιας δημοσίευσης της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου και Cookies στον ιστότοπό μας.

Δημοσιεύθηκε στις: 17/04/2024